Regulamin

Dostęp do oferty mają tylko zarejestrowani użytkownicy którzy zaakceptowali regulamin.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY B2B CEDRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

CEDRUS prowadzi działalność w zakresie dystrybucji sprzętu ogrodniczego i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej B2B służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów swoim Kontrahentom. Platforma działa pod adresem: https://b2b.cedrus.com.pl/

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Cedrus sp. z o.o. sp. j. za pośrednictwem platformy B2B. Korzystanie z Platformy B2B odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja

 1. CEDRUS sp. z o.o. sp.j. umożliwia korzystanie z platformy B2B wyłącznie Kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą.
 2. Oferta platformy B2B CEDRUS sp. z o.o. sp.j. obowiązuje wyłącznie w przypadku sprzedaży dokonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; produkty mogą zostać dostarczone wyłącznie do miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej, a zamówienia mogą być dokonywane tylko przez podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Kontrahenta działalności takiej, która naruszałaby interes właściciela platformy.     
 4. W celu skorzystania z platformy Kontrahent musi posiadać zarejestrowane konto. Konto jest zakładane przed administratora systemu, za zgodą Kontrahenta, po potwierdzeniu lub po uzyskaniu od Kontrahenta danych wymaganych do rejestracji, w tym m.in. numeru telefonu stacjonarnego i adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzanie zamówień i kontakt w sprawie złożonego zamówienia. W związku z koniecznością pozyskania powyższych danych na potrzeby realizacji procesu rejestracji Cedrus sp. z o.o. sp.j. dokonywać będzie zbierania, przechowywania i przetwarzania podanych danych z poszanowaniem procedury ich zabezpieczenia i ochrony z zachowaniem zasad wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.
 5. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz może żądać ich poprawiania. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania CEDRUS  o tej zmianie.
 6. Przed realizacją pierwszego zamówienia Kontrahent zobowiązany jest do przesłania CEDRUS sp. z o.o. sp.j. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej następujących aktualnych dokumentów w formie skanu lub faxu:
  • zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
  • decyzji o nadaniu numeru NIP

   Obowiązek ten nie dotyczy Kontrahentów współpracujących ze CEDRUS  sp. z o.o. sp.j. przed założeniem konta w Platformie B2B.

   W związku z koniecznością pozyskania powyższych dokumentów na potrzeby realizacji procesu weryfikacji Kontrahenta, także w kontekście regulacji podatkowych, CEDRUS sp. z o.o. sp.j dokonywać będzie zbierania, przechowywania i przetwarzania podanych danych z poszanowaniem procedury ich zabezpieczenia i ochrony.

 7. Akceptując niniejszym regulamin, Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Pierwsze logowanie przez Kontrahenta w platformie B2B jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 8. CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. Kontrahent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu.

 9. Informacje zawarte na stronie internetowej Platformy B2B nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 10. Opisy oraz zdjęcia produktów oferowanych przez CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. poprzez platformę mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się ze CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

 11. CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych poprzez platformę, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

 12. W celu złożenia zamówienia na platformie B2B konieczne jest posiadanie przez Kontrahenta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 13. Na platformie B2B dostępny jest formularz zamówienia.

 14. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Kontrahentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. z tego tytułu.

 15. Po złożeniu zamówienia i jego weryfikacji CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. przesyła na podany przez Kontrahenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, określając jego warunki.

 16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, CEDRUS sp. z o.o. sp.j. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Kontrahentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. z tego tytułu.

  Ceny, płatność, realizacja zamówień

 17. Ceny na stronie internetowej Platformy B2B zmieszczone przy danym towarze określone są w złotych polskich, przy każdej z nich znajduje się wyraźna informacja, czy jest to cena brutto czy netto, Kontrahent zobowiązany jest zapłacić ceną wraz z podatkiem VAT

 18. Forma płatności za dostarczane towary i doręczenia faktury VAT jest ustalana na początku współpracy z Kontrahentem. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie, po dokonaniu stosownych ustaleń pomiędzy Kontrahentem, a CEDRUS sp. z o.o. sp.j.

 19. Zamówione towary są dostarczane do Kontrahenta za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 20. Warunki i koszty transportu zamówionego towaru ustalane są na początku współpracy z Kontrahentem, w trakcie współpracy mogą one ulegać zmianie, po dokonaniu stosownych ustaleń pomiędzy Kontrahentem, a CEDRUS  sp. z o.o. sp.j. Aktualne warunki i koszty wysyłek.

  Opakowanie tekturowe (tuba) do m.in. żyrafo – sekatorów / wysięgników – 15pln netto

  Paleta traktor – 19.90pln netto

  Euro paleta – 9,90pln netto

  Pół paleta – 5,00pln netto

  Spedycja dodawana do zamówień poniżej kwoty 600pln – 19,90pln netto

 21. Odbierając dostarczony towar przez Kuriera, kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę.

  W przypadku stwierdzenia:

  - uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

  - niekompletności przesyłki,

  - niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

  Kontrahent jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera oraz niezwłocznego powiadomienia CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j.  o zaistniałej sytuacji.

  Reklamacje

 22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. pod adresem e-mail: biuro@cedrus.com.pl

 23. Kontrahent jest zobowiązany do zbadania rzeczy niezwłocznie po jej otrzymaniu i niezwłocznego zawiadomienia CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. o stwierdzonej wadzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 24. Kontrahent ma prawo do złożenia reklamacji towaru w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru, po upływie tego terminu odpowiedzialność CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. za wady rzeczy wygasa.

 25. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Kontrahenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 26. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kontrahenta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 27. Odpowiedzialność CEDRUS  Sp. z o.o. sp.j. z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.